niedziela, 14 sierpnia 2016

"...prawo i prawnicy muszą trafić do ludzi! Najlepiej jak najmłodszych, zatem do szkół. "

"..nie istnieje żadna magiczna sztuczka, dzięki której prawo, choćby to konstytucyjne, będzie w naszym kraju przestrzegane. Problem nie kończy się ani nie zaczyna na polityce. Tkwi w nas, a dokładniej – w naszym poziomie świadomości prawnej. Ją trzeba zwiększyć, a raczej nieustannie zwiększać, zaczynając od zaraz i praktycznie od zera. To praca pozornie niewdzięczna i na pewno z przeznaczeniem na długie lata. Ale nie ma tutaj drogi na skróty."
Edukacja, głupcze! | JACEK RÓŻYCKI | Dekoder | 11 SIERPIEŃ 2016

środa, 10 sierpnia 2016

"Pro­blem w tym, że możemy bar­dzo dziel­nie, bar­dzo spraw­nie i szybko masze­ro­wać w złym kie­runku…"

... ist­nie­jące, roz­pro­szone i zde­mo­ra­li­zo­wane par­tie opo­zy­cji, pod­dane spo­łecz­nej pre­sji KOD-erów, albo się zre­for­mują, i zaczną się naprawdę zaj­mo­wać pracą nad lep­szą przy­szło­ścią, albo powinny odejść w nie­byt…

Pol­ska scena poli­tyczna wymaga zde­cy­do­wa­nego prze­wie­trze­nia i stwo­rze­nia auten­tycz­nego ruchu oby­wa­tel­skiego. Zaję­cie się upo­rząd­ko­wa­niem spraw tra­pią­cych zwy­kłych oby­wa­teli jest warun­kiem i może być spo­so­bem na zaist­nie­nie tako­wego.
Paweł J. Dąbrowski: Jak oddzielić ziarna od plew? | 10.08.2016 | Studio Opinii

wtorek, 9 sierpnia 2016

"Islam nie jest faszy­zmem, ale odpo­wie­dzią na islam­ski faszyzm nie powi­nien być faszyzm kato­licki"

Bać się trzeba, ale strach nie powi­nien dyk­to­wać ani ucieczki w pod­łość, ani cho­wa­nia głowy w pia­sek i prze­ko­ny­wa­nia się, że nam się prze­cież nic nie sta­nie, a jak oni się tam wyrżną w tej Azji i Afryce, to nic nie szko­dzi.
ANDRZEJ KORA­SZEW­SKI: KTO SIĘ BOI CZAR­NEGO LUDA? | Studio Opinii | 8.08.2016

wtorek, 2 sierpnia 2016

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

Wojciech Pszoniak i jego ważny głos.
Głos ważny dla każdego kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a nie farbowanym.
Nie musicie wierzyć w Boga, wystarczy, że uznajecie istnienie Jezusa. Jezus uczył miłości i wybaczenia. Cała spuścizna Jezusa jest o tym. Dlatego został ukrzyżowany, bo każdy dyktator kocha NIENAWIŚĆ. NIENAWIŚĆ to ulubione narzędzie tych, którzy chcą mieć pełnię władzy. Jezus zginął, bo wzniecona nienawiść nie dała się powstrzymać. To lud wybrał kogo ukrzyżować, a kogo uwolnić.

Dziś podobnie, farbowani samozwańcy, ludzie którzy każdym swoim czynem zaprzeczają naukom Jezusa, z Jezusem na ustach wzniecają nienawiść. A kiedy ogień się rozpali, straż pożarna nie da rady, bo nie będzie już straży, będą posłuszni wykonawcy rozkazów.

Co w tej sytuacji można zrobić? Jest tylko jedno rozwiązanie:
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (List do Rzymian 12:17-21, Biblia Warszawska)"
"Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. (Ew. Łukasza 6:27-28, Biblia Warszawska)"
www.kuzbawieniu.pl