środa, 10 sierpnia 2016

"Pro­blem w tym, że możemy bar­dzo dziel­nie, bar­dzo spraw­nie i szybko masze­ro­wać w złym kie­runku…"

... ist­nie­jące, roz­pro­szone i zde­mo­ra­li­zo­wane par­tie opo­zy­cji, pod­dane spo­łecz­nej pre­sji KOD-erów, albo się zre­for­mują, i zaczną się naprawdę zaj­mo­wać pracą nad lep­szą przy­szło­ścią, albo powinny odejść w nie­byt…

Pol­ska scena poli­tyczna wymaga zde­cy­do­wa­nego prze­wie­trze­nia i stwo­rze­nia auten­tycz­nego ruchu oby­wa­tel­skiego. Zaję­cie się upo­rząd­ko­wa­niem spraw tra­pią­cych zwy­kłych oby­wa­teli jest warun­kiem i może być spo­so­bem na zaist­nie­nie tako­wego.
Paweł J. Dąbrowski: Jak oddzielić ziarna od plew? | 10.08.2016 | Studio Opinii