wtorek, 9 sierpnia 2016

"Islam nie jest faszy­zmem, ale odpo­wie­dzią na islam­ski faszyzm nie powi­nien być faszyzm kato­licki"

Bać się trzeba, ale strach nie powi­nien dyk­to­wać ani ucieczki w pod­łość, ani cho­wa­nia głowy w pia­sek i prze­ko­ny­wa­nia się, że nam się prze­cież nic nie sta­nie, a jak oni się tam wyrżną w tej Azji i Afryce, to nic nie szko­dzi.
ANDRZEJ KORA­SZEW­SKI: KTO SIĘ BOI CZAR­NEGO LUDA? | Studio Opinii | 8.08.2016