poniedziałek, 11 lipca 2016

Osobowość autorytarna

"Na oso­bo­wość auto­ry­tarną miały się skła­dać nastę­pu­jące cechy: sztywne przy­wią­za­nie do kon­wen­cji, brak kry­ty­cy­zmu i pod­po­rząd­ko­wa­nie wyide­ali­zo­wa­nym auto­ry­te­tom moral­nym, agre­sja wobec osób łamią­cych kon­wen­cje i “innych”, sprze­ciw wobec prze­ja­wów wraż­li­wo­ści, subiek­tyw­no­ści, skłon­ność do myśle­nia ste­reo­ty­pami, prze­sąd­ność i skłon­ność do umniej­sza­nia war­to­ści wie­dzy nauko­wej, sztywne kate­go­rie, kult siły i iden­ty­fi­ka­cja z figu­rami wła­dzy, hie­rar­chicz­ność, kult “twar­dego cha­rak­teru”, cynizm, ogólna wro­gość i pogarda dla czło­wieka, pro­jek­cyj­ność (skłon­ność do przy­pi­sy­wa­nia światu zewnętrz­nemu wła­snych impul­sów emo­cjo­nal­nych – np. “Ostat­nio wielu ludzi wtrąca się w pry­watne sprawy innych”…), prze­sadne zain­te­re­so­wa­nie “czyn­no­ściami sek­su­al­nymi”. (Za: Th.W. Adorno i in., Oso­bo­wość auto­ry­tarna, Wydaw­nic­two Naukowe PWN, War­szawa 2010)."
AGATA CZARNACKA: NIEPOKOJĄCE UROKI NACJONALIZMU | Agata Czarnacka | Studio Opinii | 9.07.2016